Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

V souvislosti s vaším přihlášením se na konkrétní pracovní pozici, kterou naše společnost zprostředkovává, nebo jiným vyjádřením zájmu o tuto pracovní pozici, případně v souvislosti s vaší registrací do databáze uchazečů o zaměstnání, kterou naše společnost vytváří, předáváte vždy naší společnosti osobní údaje, které poté naše společnost dále zpracovává.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o zpracování osobních údajů, které shromažďujeme, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu smíme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které vaše osobní údaje jsou zpracovávány.

Tyto informace o zpracovávání osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které od vás v souvislosti výkonem naší činnosti jako agentury práce shromažďujeme.

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Antal International s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 231499, identifikační číslo 03421520, sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1. Naše společnost se také v určitých vztazích, zejména pokud zajišťuje plnění úkolů třetí osoby nebo pro třetí osobu, může nacházet v pozici zpracovatele osobních údajů.

2. Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?
Naše společnost Antal International s.r.o. zpracovává zejména osobní údaje, které jí sami poskytnete, a to ať už v souvislosti s přihlášením se na konkrétní pozici, kterou naše společnost zprostředkovává, případně v souvislosti s vaší registrací do databáze uchazečů o zaměstnání, kterou naše společnost vede. Jedná se zejména o vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (bydliště, telefonní číslo, e-mailový kontakt), a další údaje, které jsou obsaženy ve vašem životopise (CV), který nám poskytujete (zejména údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech, dovednostech, zájmech apod.). Tento výčet nemusí být úplný.

V souvislosti s Vašim zájmem o konkrétní pracovní pozici mohou být zpracovávány i další osobní údaje, které v zájmu nalezení nejlepšího kandidáta naše společnost získá z volně přístupných zdrojů (mimo jiné otevřených profilů na sociálních sítích), případně je společnost v rámci procesu vyhodnocování kandidátů vytvoří.

Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvním požadavkem.

3. Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje jsou společností zpracovávány buď za účelem nalezení vhodných kandidátů na konkrétní pracovní pozici, anebo v souvislosti s vedením databáze potenciálních uchazečů, kterou společnost vytváří a souvisejícím oslovováním osob z této databáze. 

4. Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů, přičemž tyto důvody se mohou lišit podle jednotlivých účelů zpracování. 

Pokud se jedná o výběr nejlepšího kandidáta na konkrétní pracovní pozici, jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že zpracování těchto údajů je nutné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce uzavřené mezi vámi a společností, která služeb společnosti Antal International s.r.o. jakožto pracovní agentury za tímto účelem využívá.

Společnost Antal International s.r.o. může vaše osobní údaje zpracovávat také v případě, je-li tomu povinna s ohledem na plnění jejich povinností vyplývajících pro ni z právních předpisů.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti Antal International s.r.o., případně je-li naše společnost v postavení zpracovatele oprávněné zájmy společnosti, která využívá služeb společnosti Antal International s.r.o. jakožto pracovní agentury. Těmito zájmy je zejména zájem získat na nabízenou nebo zprostředkovávanou pracovní pozici nejvhodnějšího kandidáta. Právě za tímto účelem jsou zpracovávány údaje z vašeho životopisu nebo osobní údaje volně přístupné na internetu, je prováděna jejich analýza a vyhodnocování. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společností Antal International s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

Posledním důvodem zpracování může být vámi poskytnutý souhlas, a to v případě, že jej společnosti Antal International s.r.o. udělíte. Na základě tohoto souhlasu jsou vaše osobní údaje uloženy v databázi uchazečů o zaměstnání společnosti Antal International s.r.o., a to za účelem budoucího kontaktování v souvislosti s nabídkou zaměstnání.

5. Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti Antal International s.r.o. Vaše osobní údaje může společnost Antal International s.r.o. zpracovávat také v listinné podobě.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, případně po dobu stanovenou ve vámi poskytnutém souhlasu. 

V případě, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány s ohledem na vaše přihlášení se o konkrétní pracovní pozici, v rozsahu, v němž tomu nebrání obecně závazné právní předpisy, jsou tyto osobní údaje mazány po skončení tohoto konkrétního výběrového řízení, ledaže nám udělíte souhlas s jejich dalším zpracováním.

V případě vašeho souhlasu se zařazením do databáze uchazečů vaše osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou v tomto souhlasu.

7. Komu jsou osobní údaje předávány?
Vaše osobní údaje jsou třetím subjektům vždy předávány pouze, má-li k tomu společnost Antal International s.r.o. zákonný důvod. Takto může společnost předávat vaše osobní údaje zejména třetí osobě, pro níž společnost Antal International s.r.o. zajišťuje uchazeče na konkrétní pracovní pozici, o niž jste projevili zájem. Vede-li vás společnost ve své databázi uchazečů, může vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu předávat i dalším třetím osobám.

Je-li k tomu dán zákonný důvod, může společnost sdílet vaše osobní údaje i ve skupině společností, do níž společnost Antal International s.r.o. patří. Tuto skupinu vedle společnosti Antal International s.r.o. tvoří dále:
 • Antal Sp. z o.o., identifikační číslo KRS 0000825336, se sídlem ve Varšavě (02-566), ul. Puławska 2,
 • Antal International s.r.o., identifikační číslo 2120199686, se sídlem Bratislava at Skultetyho 1, 831 04 Bratislava,
 • Enloyd Kft., se sídlem Budapešť, Hungária krt 140-144. H-1146 Budapest.
8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Antal International s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří:

a) Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Antal International s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost Antal International s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

b) Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Antal International s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

c) Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Antal International s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností Antal International s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Antal International s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
d) Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost Antal International s.r.o. omezí, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Antal International s.r.o. stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost Antal International s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
e) Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti Antal International s.r.o. všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

f) Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Antal International s.r.o. Osobní údaje poté společnost Antal International s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Antal International s.r.o. na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

g) Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz

9. Jak můžete společnost Antal International s.r.o. kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost Antal International s.r.o. písemně na adrese Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, na tel. č. +420602 678 644 nebo e-mailové adrese office@antal.cz.