Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Průzkum spokojenosti a loajality

Případové studie

Průzkum spokojenosti a loajality

Příběh Příběh

Klient z odvětví produkce pohonných hmot, s nímž jsme zahájili spolupráci, prošel zásadní změnou po fúzi s dalším podnikem v oboru. Tato přeměna měla za následek změnu struktury a rozšíření nabídky, včetně činností zaměřených na nový zákaznický segment. Rok po změnách se klient rozhodl provést průzkum spokojenosti a loajality zaměstnanců a určit podmínky, které by mohly situaci zlepšit.


Cíl a výzva Cíl a výzva

Tato fúze způsobila naprostou změnu stavu podniku. Zaměstnanci přišli ze dvou různých organizačních kultur. V rámci nové struktury někteří z nich změnili pozici, a proto došlo ke změně jejich pracovních povinností. To přímo souviselo s odchodem z konkrétního tržního segmentu a zaměřením činnosti na jinou cílovou skupinu. Navíc museli někteří zaměstnanci z logistických důvodů dojíždět až 120 km na nové pracoviště.

V minulosti organizace podobný průzkum neprovedla, avšak nyní jsme měli z důvodu fúze pokrýt sedm zemí Evropské unie.

Akční plán Akční plán

V rámci své činnosti jsme klientovi představili komplexní plán, včetně studie klíčových aspektů určujících spokojenost a loajalitu. Mezi ně patří atmosféra na pracovišti, povinnosti, fyzické podmínky, pracovní nástroje, systém odměňování (pevná i variabilní složka), profesní kontakt s kolegy, vztahy s nadřízenými a transparentnost komunikace ve společnosti.


Proces Proces

Pozvali jsme si focus groups sestavené ze skupiny zaměstnanců klienta, kteří poukázali na problematické věci, které mají vliv na zhoršení spokojenosti v práci a oddanosti svěřeným úlohám. Poté jsme sestavili dotazník. Přitom jsme vzali v úvahu problémy, které byly zmíněny v předchozí fázi. Poslali jsme jej všem zaměstnancům v organizaci a pokryli tak sedm lokalit našeho klienta v Evropské unii. Po dvou týdnech jsme sesbírali všechny odpovědi a sestavili jednu komplexní souhrnnou zprávu.

Efekty Efekty

Výsledky studie jsme odprezentovali vedení a zaměstnancům společnosti. Potom jsme uspořádali workshop, na kterém jsme naši zprávu probrali. Zaměstnanci rozdělení do menších týmů společně připravili návrhy, které se zaměřovaly na zvyšování spokojenosti s prací a oddanosti svěřeným úlohám. Řešení vypracovaná v projektových skupinách pak realizovalo především vedení společnosti. To mělo kladný vliv na pocit zaměstnanců, že se spolupodílejí na vytváření organizační kultury, a ukázalo, že navzdory strukturálním změnám se vedení nebrání iniciativám přicházejícím od zaměstnanců.


Jedinečnost Jedinečnost

Studie spokojenosti a oddanosti, která byla provedena pro našeho klienta, byla pro jeho organizaci inovací. Naše činnosti pokryly 7 evropských zemí, přičemž bylo nutné vzít v úvahu celou řadu faktorů, které mají na zaměstnance vliv. Díky komplexnímu přístupu a harmonogramu, který byl přizpůsoben specifičnosti dané organizace, jsme sestavili zprávu, která ve výsledku umožnila provedení skutečných změn.

7 evropských zemí

4 měsíce činnosti

1 projektový tým

7 vypracovaných řešení

Oslovili jsme vás?

Další příběh může být ten váš.
Kontaktujte nás!

Poptávka