Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Průzkum spokojenosti a angažovanosti


Průzkum spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců je proces shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací o úrovni spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců v organizaci. Jedná se o důležitý nástroj řízení lidských zdrojů, který firmám pomáhá pochopit, jak zaměstnanci vnímají své pracoviště, jak se na něm cítí a do jaké míry se věnují svým povinnostem. Výsledky průzkumu, prezentované formou přehledné zprávy, umožňují zjistit náladu v organizaci, příčiny neefektivity a odlivu zaměstnanců, určit směr investic do lidských zdrojů a stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle.

Naše průzkumy jsou vhodným nástrojem pro management, který si váží svých zaměstnanců a snaží se porozumět jejich potřebám a očekáváním. Bez ohledu na velikost společnosti nebo odvětví získávají naši klienti hlubší porozumění tomu, jak zaměstnanci vnímají pracoviště, jak se v organizaci cítí a kterým prvkům je třeba věnovat větší pozornost nebo je vyloženě zlepšit. 

Průzkum se obvykle provádí formou internetového online průzkumu (CAWI), méně často formou fyzických karet, které vyplňují zaměstnanci klienta (PAPI). Kvantitativní (dotazníkový) průzkum může být doplněn kvalitativním průzkumem, například rozhovory ve fokusních skupinách (FGI), které po analýze našimi odborníky poskytují ucelenější obraz o situaci ve firmě.

Metody výzkumu

Průzkumy spokojenosti a zapojení provádíme na základě osvědčených výzkumných metod: kvantitativních a kvalitativních. Výběr nástrojů závisí na konkrétním případu.

Průzkum spokojenosti a angažovanosti

Průzkum spokojenosti a zapojení - začátek partnerství

Při práci s nejrůznějšími klienty jsme zjistili, že každá společnost je jiný a jedinečný příběh. Na základě zkušeností jsme vyvinuli proces, který našim klientům pomáhá sdělit nám vše, co je důležité pro to, aby byl průzkum spokojenosti a angažovanosti úspěšný.

Z tohoto důvodu je na začátku každého průzkumu schůzka s naším konzultantem, během níž řešíme nejdůležitější otázky z hlediska hladké spolupráce a poznání potřeb klienta:

 • cíle průzkumu spokojenosti a angažovanosti,
 • zda má společnost předchozí zkušenosti s podobnými projekty,
 • zda společnost identifikovala oblasti, které je třeba dále prozkoumat,
 • zda má společnost vypracovanou strategii komunikace se zaměstnanci (před průzkumem, v jeho průběhu i bezprostředně po něm).

Kromě toho je důležitým aspektem odhadnout čas potřebný k realizaci průzkumu spokojenosti a angažovanosti a související náklady (viz níže).

Průzkum spokojenosti a angažovanosti - oblasti

Průzkum spokojenosti a angažovanosti je vícedimenzionální průzkum. Zahrnuje oblasti týkající se spokojenosti zaměstnanců na pracovišti (spokojenost s pracovištěm) a loajality a závazku (závazek, který často definuje lidi, kteří "chtějí chtít"). 

Zkoumané oblasti se dělí na:

 • vztah s nadřízeným.
 • spolupráce,
 • možnosti rozvoje,
 • pracovní podmínky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • odměňování a benefity,
 • rovnováha mezi pracovním a soukromým životem,
 • interní komunikace.

Výsledky průzkumu dále doplňuje eNPS (employee Net Promoter Score), univerzální a celosvětově používaný parametr, který udává, jak jsou zaměstnanci ochotni doporučit své pracoviště jako atraktivní pro potenciální nové zaměstnance.

Zpráva o průzkumu spokojenosti a zapojení

Vyvrcholením procesu průzkumu a následné analýzy je zpracování přehledné zprávy, která obsahuje výsledky průzkumu podle jednotlivých oblastí, index eNPS, rozsáhlý odborný komentář, grafy a tabulky, které pomáhají pochopit výsledky a vyvodit příslušné závěry. Ze zkušenosti víme, že zprávy tohoto typu jsou často předmětem dlouhých diskusí mezi osobami s rozhodovací pravomocí, a proto přikládáme velký význam také estetické stránce připravených materiálů.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Kolik stojí průzkum spokojenosti a angažovanosti?

Základem ocenění je vždy samotná realizace průzkumu, ale konečnou částku určuje řada doprovodných služeb. Základní průzkum lze totiž rozšířit o projektové řízení, tvorbu a pilotáž komunikace se zaměstnanci (organizace a vedení schůzek, rozesílání mailů, plakátů, letáků), focus research, workshopy pro správní rady a mnoho dalších. Konečná cena se může lišit také v závislosti na velikosti společnosti.

2. Průzkum spokojenosti nebo průzkum angažovanosti, nebo snad obojí?

Na trhu se můžete setkat s průzkumy spokojenosti, průzkumy angažovanosti a kombinací obojího. Z našich zkušeností je zřejmé, že angažovanost jde ruku v ruce se spokojeností a teprve zkoumání obou oblastí umožňuje získat ucelený obraz o stavu organizace. Z hlediska plánování strategických opatření v organizaci lze pouze na základě úplného porozumění, které zahrnuje obě oblasti, přijmout informovanější, daty podložená opatření zaměřená na zlepšení spokojenosti zaměstnanců.

3. Jak dlouho trvá průzkum spokojenosti a angažovanosti?

Samotný průzkum trvá obvykle dva týdny a další dva týdny trvá zpracování výsledků. Velmi důležité jsou otázky komunikace záměru průzkumu, aby se myšlenka samotného průzkumu zakořenila v myslích zaměstnanců a podpořila jejich účast. Našim klientům důrazně doporučujeme neodkládat tak důležitou záležitost na poslední chvíli a naplánovat začátek komunikace nejpozději dva týdny před průzkumem a konec týden po něm. Můžeme tedy předpokládat, že minimální doba, kterou je třeba vyhradit pro průzkum spokojenosti a angažovanosti, je přibližně šest týdnů. Máme zkušenosti i s velmi propracovanými projekty rozšířenými o kvalitativní výzkum, workshopy pro správní radu nebo prezentace pro zaměstnance. V takových případech se doba trvání projektu může protáhnout až na čtyři nebo pět měsíců.

Provádíte průzkum a záleží vám na tom, aby vaše společnost fungovala lépe? Prozkoumejte naše služby v oblasti budování značky zaměstnavatele a zjistěte, jak o tom můžete informovat potenciální kandidáty a konkurenci. 

Začněte s námi spolupracovat

Pošlete nám poptávku

Poptávka