Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Jak zajistit silné postavení žen ve finančním sektoru?

Finanční odvětví si stále více uvědomuje, že o úspěchu nerozhoduje pohlaví, ale znalosti a kompetence. Ženy v oblasti financí si nastavují vysokou laťku. Více než polovina z nich prohlašuje, že jejich kariéra je pro ně v životě velmi důležitá, což zároveň prohlašuje jen každý čtvrtý muž. Roste také hodnocení vlivu žen na odvětví –⁠ za poslední tři roky se podíl respondentů, kteří jej hodnotí jako strategický, zvýšil o 9 procent (z 12 % na 21 %).

Ve 3. vydání zprávy Antal a CFA Society Poland "Women in Finance", jejímž strategickým partnerem je Bank BPH, se opět nejvíce žen domnívá (60 % v roce 2019, 51 % v roce 2021), že mají mírný vliv na rozvoj finančního sektoru. Jaká opatření by měli zaměstnavatelé zavést, aby více pocítili vliv ženského pohlaví?


Co ovlivňuje spokojenost žen s kariérou?

Pokud jde o spokojenost žen s kariérou, ovlivňují ji především vysoké platy (20 %) a atmosféra v práci (20 %). Oproti tomu u mužů je spokojenost s kariérou nejvíce ovlivněna vysokým platem (34 %). Co se týče atmosféry na pracovišti, ta je pro mužské pohlaví mnohem méně důležitá (17 %). Velký rozdíl mezi pohlavími je patrný také v aspektu důležitosti flexibilních forem zaměstnání (ovlivňuje spokojenost 13 % žen a 4 % mužů).

Kariérní spokojenost lze popsat jako hnací sílu nejen pro co nejlepší plnění každodenních povinností, ale také pro získávání nových dovedností a rozšiřování znalostí v dané oblasti. Je to také jeden z hlavních faktorů ovlivňujících zapojení do práce a pocit motivace k dalším činnostem. Je třeba zdůraznit, že ženy hodnotí míru spokojenosti se svou prací nejen z hlediska peněz, ale také převládající atmosférou a možností neustálého profesního rozvoje díky kurzům a školením – komentuje Natalia Białka, Managing Consultant, Antal SSC/BPO.


Jaké formy odborné podpory ženy očekávají?

Je žádoucí podporovat větší účast žen na trhu práce. Přispěje především ke zpomalení poklesu nabídky pracovních sil v důsledku demografických změn. Umožní také vstup na trh ženám, které by chtěly pracovat, ale narážejí na překážky v profesní činnosti, a přispěje ke snížení problému nízkých důchodů v budoucnosti.

Pokud jde o posouzení potřebných forem podpory, neexistuje jednoznačná preference. Jako nejpotřebnější se jeví rozvojové programy a školení a kurzy pro ženy s průměrnou známkou 3,7 na pětibodové škále. Následují mentoring (3,6) a přednášky/webináře (3,4). Koučování (3,3) a tematické schůzky (3,2) se umístily na posledním místě. Stojí za zmínku, že v předchozím vydání (2019) byly označeny jako nejpotřebnější.

Podle mých zkušeností ženám nechybí kvalifikace a podle mnoha studií jsou dokonce vzdělanější a tvoří většinu absolventů vysokých škol. Často jsou však k sobě kritičtější a stereotypizace a jejich výchova je činí opatrnějšími při plánování kariéry," vysvětluje Małgorzata Żelazko, CFA, ředitelka pro vztahy s investory a finanční analýzy společnosti Wirtualna Polska Holding. V tomto případě velmi oceňuji rozvojové a mentoringové programy, které jim mohou pomoci uvědomit si své silné stránky a lépe naplánovat svou profesní cestu  dodává.


Správné postupy v kostce

Pouze 21 % respondentů uvádí, že ženy mají silný vliv na rozvoj odvětví a zastávají strategické pozice. Jedním z důvodů tohoto stále nízkého výsledku je, že ženy jsou při povyšování přehlíženy. Rozložení odpovědí mezi muži a ženami je v tomto případě charakteristické. Tento faktor uvedlo v průzkumu 16 % žen a pouze 5 % mužů, tedy více než třikrát více žen. Na druhou stranu 14 % žen a 10 % mužů uvedlo, že pociťují mužskou solidaritu. Aby se předešlo tak nízkým výsledkům, měly by podniky provádět aktivity zaměřené na budování otevřené organizační kultury a vytváření přátelského pracoviště a podporovat své zaměstnance v mnoha oblastech. Například Bank BPH již řadu let uplatňuje politiku inkluze a zásadu rovných příležitostí, což potvrzuje "sedm zásad rozmanitosti".

  • Projevte respekt, buďte inkluzivní, bojujte proti diskriminaci
  • Jděte příkladem – rozmanitost v představenstvu
  • Podporujte profesní rozvoj žen
  • Usnadněte propojování rolí
  • Pěstujte vztahy (networking)
  • Vyzývejte ke změně
  • Projevte důvěru
Bank BPH se snaží budovat dobré pracovní prostředí tím, že podporuje své zaměstnance různými způsoby. Víme, jak důležitá je pohoda zaměstnanců pro efektivní fungování firmy – v naší bance jsme se na ni zaměřili již před několika lety a můžeme se pochlubit řadou iniciativ, které mohou být inspirací pro ostatní – komentuje Katarzyna Babula, HR manažerka Bank BPH. V pravidelném průzkumu spokojenosti zaměstnanců hodnotilo banku jako dobré místo pro práci více než 90 % respondentů. Zaměstnanci oceňují transparentní komunikaci, budování partnerských vztahů založených na důvěře, respektu a naslouchání individuálním potřebám, jakož i flexibilní pracovní model, který jim umožňuje skloubit pracovní povinnosti se soukromým životem, zejména v obtížném období pandemie.O studii 

Třetí vydání zprávy "Ženy ve financích", jejímž cílem je nejen analyzovat současnou situaci na trhu práce, ale také poukázat na faktory určující kariéru žen, vychází z průzkumu, který ve druhém čtvrtletí letošního roku metodou CAWI provedly společnosti Antal a CFA Society Poland mezi 689 respondenty z finančního sektoru. Strategickým partnerem zprávy je Bank BPH, mediálními patrony projektu jsou: Parkiet a Rzeczpospolita. Zpráva je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: https://antal.pl/wiedza/raport/kobiety-w-finansach-2021 

 

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: