Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Kariéra je pro ženy důležitější než pro muže

Podle 3. vydání studie společnosti Antal a CFA Society Polska "Ženy ve financích", jejímž strategickým partnerem je Bank BPH, uvádí ženy téměř dvakrát častěji než muži, že kariéra je pro ně velmi důležitá –⁠ 54 % oproti 26 %. Na druhou stranu jsou to muži, kteří jsou s vývojem své kariéry spokojenější než opačné pohlaví. Ženám nechybí kvalifikace, ale často jsou k sobě kritičtější a stereotypy a výchova je činí opatrnějšími při plánování profesní kariéry.

Navzdory nadměrnému zastoupení mužského pohlaví v profesích, které jsou úzce spjaty s kapitálovým trhem, toto odvětví netvoří genderové bariéry - říká Monika Grabek, výkonná ředitelka CFA Society Poland. Svědčí o tom řada vynikajících kariérních úspěchů, kterých naši členové v průběhu několika let dosáhli. Zaměstnavatelé, kteří se zaměřují na diverzitu, by měli podporovat kariérní rozvoj každého zaměstnance prostřednictvím mnoha dostupných prostředků pro podporu rozvoje profesních schopností.


Které oblasti patří ženám?

Další vydání studie "Ženy ve financích" znovu zkoumá vnímání finančního sektoru oběma pohlavími z hlediska žen a jejich místa v tomto odvětví. Porovnáme-li údaje s výsledky předchozího vydání, zjistíme, že v odpovědích respondentů došlo k malým, ale zajímavým změnám.

Jako nejvíce ženské oblasti byly vyhodnoceny: správa fondů a právní oddělení. Oblastí, která je u obou pohlaví podobná, jsou daně. Ze 13 zkoumaných oblastí bylo 7 vyhodnoceno jako více mužské. Nejvíce: trading, správa fondů / aktiv a, což je důležité, představenstvo / vrcholový management. Téměř polovina oblastí byla hodnocena jako místo pro obě pohlaví: kromě daní byly uvedeny také finanční controlling, obchod / klientský servis a treasury / pokladna. V případě průmyslových odvětví jsou podle respondentů nejvíce ženskými místy centra sdílených služeb. To ukazuje, že ve financích neexistují oblasti vyhrazené pouze mužům.

Dosavadní dělení přestává platit v sociální sféře, proto je možné, že se profesní sféra osvobodí od často uměle vnucené a zastaralé segregace. Studie podobně hodnotila profesní oblasti a odvětví, která jsou obecně považována za ženská nebo mužská. Při zprůměrování odpovědí si však lze všimnout, že ačkoli se větší počet odvětví stále blíží středu škály, tentokrát mírně převažuje hodnocení těchto odvětví jako odvětví s převahou ženského pohlaví. Jisté je, že genderové směřování finančního světa je zcela na nás. Od jednotlivých lidí a jejich rozhodnutí ohledně plánování kariéry či dalších kroků v ní –⁠ komentuje Mateusz Bocian, klientský manažer společnosti Antal Finance & Accountancy.


Politika rovných příležitostí, mýtus nebo realita?

58 % respondentů studie "Ženy ve financích" se domnívá, že pohlaví ovlivňuje možnost povýšení. To ukazuje, kolik práce je v této oblasti ještě třeba vykonat a jak pomalu se situace zlepšuje. Zaměstnavatelé stojí před úkolem vybudovat přesvědčení, že rozvoj a kariéra nepodléhají pohlaví. 38 % respondentů uvádí, že jejich společnost zavedla interní předpis týkající se politiky rovných příležitostí.

Pro 54 % žen je kariéra velmi důležitá, což ukazuje na potenciál, který ve finančním sektoru dřímá  ženy se chtějí rozvíjet a představují zdroj talentů, ze kterého mohou firmy čerpat. Aby se tak stalo, musíme ženy přesvědčit, že mají rovné příležitosti a mohou se rozvíjet, ale především  aktivně podporovat jejich rozvoj a umožňovat ho flexibilními formami práce – říká Agnieszka Bukowska, generální ředitelka lidských zdrojů Bank BPH. Neinformovanost respondentů o opatřeních uplatňovaných ve firmách také naznačuje konkrétní postup  důležité je nejen zavádět nová řešení, ale především podporovat již realizované aktivity a stávající politiku. Opatření, která se objevují pouze na papíře, ale bez povšimnutí žen a nemají vliv na jejich sebevědomí, odvahu dosáhnout na vyšší pozice a přesvědčení, že to zvládnou, toho příliš nezmění – dodává.


Překážky bránící angažovanosti žen v oblasti financí

Při posuzování potřebných forem podpory neexistují jednoznačné preference. Jako nejpotřebnější se jeví rozvojové programy, stejně jako školení a kurzy pro ženy, které jsou na pětibodové škále v průměru hodnoceny známkou 3,7. Že ve finančním sektoru existují překážky, které ovlivňují profesní kariéru žen, odhaduje 83 % respondentů – to je méně než ve srovnání s rokem 2019, kdy tento podíl činil 94 %. Mezi největší vnější překážky respondenti zařadili zastávání tradičních ženských rolí – 32 % odpovědí a legislativu (mateřská/otcovská dovolená) – 17 %. Jako největší vnitřní bariéry respondenti uváděli: "fasádní skromnost", kdy se ženy domnívají, že není vhodné se prezentovat v příznivém světle (27 % odpovědí), a nedostatek odvahy formulovat a vyjádřit vlastní potřeby (22 % odpovědí).

Mezi nejpotřebnějšími formami profesní podpory žen není jednoznačný lídr, ale nejoblíbenější jsou mezi dotázanými školení, kurzy a rozvojové programy, tedy aktivity, které přímo zvyšují kvalifikaci žen. V tomto případě velmi oceňuji rozvojové a mentoringové programy, které jim mohou pomoci poznat jejich silné stránky a lépe naplánovat jejich kariérní cestu – vysvětluje Małgorzata Żelazko, CFA, ředitelka pro vztahy s investory a finanční analýzy, Wirtualna Polska Holding. Podle mého názoru stojí za to volat i po podpoře z druhé strany - školení a programy pro muže jsou také nesmírně důležité, protože jim pomáhají pochopit nevědomé předsudky, které mohou neúmyslně ovlivňovat jejich jednání a rozhodování, a to i v oblasti povyšování žen. Abychom byli schopni účinně dosáhnout změny, musíme změnit všechny – dodává.O studii

Třetí vydání studie "Ženy ve financích", jejímž cílem je nejen analyzovat současnou situaci na trhu práce, ale také rozlišit faktory určující kariéru žen, vzniklo na základě průzkumu, který ve druhém čtvrtletí letošního roku metodou CAWI mezi 689 respondenty zastupujícími finanční sektor provedly společnosti Antal a CFA Society Poland. Strategickým partnerem zprávy je Bank BPH, mediálními patrony projektu jsou: Parkiet a Rzeczpospolita. Studie je ke stažení na adrese: https://antal.pl/wiedza/raport/kobiety-w-finansach-2021

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: